ALGEMENE VOORWAARDEN

www.crespin.be

UITGEVER VAN DE WEBSITE / VERKOPER : NV CRESPIN MAURICE

Waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 4420 TILLEUR, quai du Halage 41-50

BTW – BE 0419.966.547

 

Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd de “algemene voorwaarden”) regelen de contractuele relaties tussen de klant en de website www.crespin.be, uitgebaat door de NV CRESPIN MAURICE waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4420 TILLEUR, quai du Halage 41-50; BTW – BE 0419.966.547 (hierna de “verkoper”)

Contact: NV MAURICE CRESPIN
Tel: + 32 4 233 87 82
Fax: + 32 4 231 18 27

VOORWOORD

De verkoper verkoopt zijn producten op afstand enkel via zijn website www.crespin.be (hierna genoemd de “website”)

De verkoper stelt alles in het werk om de website toegankelijk te maken voor de klant 24 uur op 24, 7 dagen op 7 en het ganse jaar, behalve in geval van onderhoudswerken of problemen met de server.

Artikel 1: Definities en terminologie

Klant-consument : een klant natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit en/of buiten zijn vrij beroep/zelfstandige beroepsactiviteit.

Professionele klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, verenigingen inbegrepen.

De term “klant” wordt gebruikt om, zonder onderscheid, zowel de professionele klant als de klant-consument aan te duiden.

Wanneer de termen “professionele klant” of “klant-consument” worden gebruikt, hebben deze enkel betrekking op de categorie van klant zoals hierboven gedefinieerd.

De verkoper en de klant worden hierna samen “de partijen” genoemd of, afwisselend, “een partij”.

Artikel 2 : Voorwerp

De huidige algemene voorwaarden hebben tot doel de modaliteiten van de verkoop of afstand van goederen en diensten tussen de verkoper en de klant te beschrijven. Ze bepalen het geheel van verplichtingen en rechten van de partijen.  

Artikel 3: Algemeenheden

3.1       Volle juridische bevoegdheid van de klant

Is klant, in de zin van de algemene voorwaarden, iedere natuurlijke persoon, van minstens 18 jaar oud of gemachtigd door een bevoegde persoon op het moment van de bevestiging van zijn bestelling.

Door de algemene voorwaarden te aanvaarden en/of door te klikken op het icoon van de website “bestelling met verplichting tot betaling ”, erkent de klant over de rechtsbekwaamheid te beschikken om zich te verbinden uit hoofde van de algemene voorwaarden.

3.2       Toepassingsgebied en duur van de algemene voorwaarden

De klant erkent dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en verklaart uitdrukkelijk dat hij ze aanvaardt. Deze aanvaarding zal gegeven worden bij het aanmaken van zijn klantenaccount, alsook bij iedere bestelling.

De partijen komen overeen dat de huidige algemene voorwaarden van toepassing zijn met uitsluiting van alle andere overeenkomsten of algemene voorwaarden, ongeacht op welk ogenblik de andere algemene voorwaarden worden overgemaakt of gecommuniceerd, en zelfs indien de verkoper de mededeling van deze andere algemene voorwaarden niet zou hebben betwist.

De algemene voorwaarden zijn diegene dewelke die van kracht zijn op de website op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling door de klant.

Het feit dat de verkoper zich op een bepaald ogenblik niet beroept op een of andere clausule van de algemene voorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als zou hij ervan afzien om zich nadien te beroepen op een of andere clausule.

3.3       Aanpassing van de algemene voorwaarden

De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de algemene voorwaarden aan te passen of te wijzigen. Ook de klant wordt uitgenodigd om regelmatig de website te bezoeken teneinde geïnformeerd te blijven van de meest recente ontwikkelingen. Zelfs in geval van aanpassing, zullen op iedere bestelling de algemene voorwaarden van toepassing zijn die van kracht zijn op de dag van de bestelling.

3.4       Territoriaal toepassingsgebied

De producten worden verkocht door de verkoper in België, Frankrijk en Luxemburg. De verkoper zal enkel een bestelling aanvaarden wanneer het leveringsadres zich bevindt in één van deze drie landen. 

De overeenkomst wordt afgesloten in het Frans. De klant kan zich niet beroepen op een gebrekkige talenkennis om de niet-tegenstelbaarheid in te roepen van één of meerdere voorwaarden. 

Artikel 4: Eigenschappen van de producten en prijs 

4.1       Raadpleging van de eigenschappen van de producten en diensten

De verkoper toont op zijn website de producten evenals hun beschrijving zodat de koper de mogelijkheid heeft om de essentiële eigenschappen te kennen, alvorens een definitieve bestelling te plaatsen.

De foto’s en afbeeldingen die worden opgenomen op de website worden enkel bij wijze van illustratie geleverd en maken geen deel uit van het contract.

De gedetailleerde fiche van het product is de enige contractuele bron, met uitsluiting van foto’s ter nazicht van het product.

4.2       Beschikbaarheid van de producten / geldigheid van het aanbod

De verkoper zet alles in het werk om de beschikbaarheid te verzekeren van het hele gamma voorgestelde producten.

Het aanbod van producten en de prijzen die worden weergegeven op de website zijn geldig zolang ze zichtbaar en beschikbaar zijn (= aanwezigheid van de knop “dit product toevoegen”) op de website.

Er wordt echter verduidelijkt dat het eenvoudig toevoegen van het product in de winkelmand geen bevestiging van de bestelling uitmaakt. Met andere woorden, het product kan onbeschikbaar worden tussen het ogenblik van het toevoegen in de winkelmand en de bevestiging van de bestelling door de verkoper. In dat geval zal de klant zo snel mogelijk geïnformeerd worden van deze onbeschikbaarheid.

4.3       Prijs

De prijzen van de producten en diensten die worden weergegeven op de website worden weergegeven in euro.

De belastingen en eventuele leveringskosten worden berekend op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling.

De prijzen van de producten zijn exclusief communicatiekosten voor het gebruik van de website of voor de eventuele kost van de telefonische communicatie die ten laste van de klant blijven.

Ingeval van tikfout / invoerfout, drukfout of een rekenfout waardoor een prijs verschijnt die duidelijk minder bedraagt dan de normaal toegepaste prijs, zal voor de klant de laagste prijs gelden behalve indien de die prijs kennelijk onredelijk laag is, met andere woorden indien die prijs niet in verhouding is met de werkelijke waarde van het bestelde product. In dat geval zal de bestelling geannuleerd worden, zelfs indien ze automatisch werd bevestigd door de verkoper. De klant zal zo snel mogelijk geïnformeerd worden zodat hij, indien gewenst, een nieuwe bestelling kan plaatsen aan de correcte prijs.

 Artikel 5: Bestelling

5.1       Bevestiging van de bestelling door de klant

De klant plaatst zijn bestelling in overeenstemming met de aanwijzingen op de website. De klant kan de details van zijn bestelling en de totale prijs controleren en eventuele vergissingen verbeteren alvorens deze te bevestigen om zijn aanvaarding uit te drukken.

Iedere niet-goedgekeurde bestelling zal niet kunnen worden uitgevoerd. Zo geldt het eenvoudig toevoegen van en product in de winkelmand niet als validatie van de bestelling.

Artikel 6: Betaling

Op geen enkel ogenblik kunnen de geïnde sommen worden beschouwd als voorschot of aanbetaling. Enkel volledige betaling wordt aanvaard.

6.1       Beveiliging van de betaalmogelijkheden

De veiligheid van het elektronisch betaalverkeer en de goede uitvoering van de betaalopdrachten in het algemeen vallen onder de uitsluitende aansprakelijkheid van de financiële instellingen die deze overdrachten beheren. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke schade als gevolg van een vergissing, een nalatigheid, een panne, een storing of een foutieve handeling die hem niet rechtstreeks verweten kan worden.

De betalingsdienstverleners beheren de betalingen volgens hun eigen algemene voorwaarden. De klant begrijpt dat de verkoper hem niet meer garantie kan bieden dan de garanties die zijn eigen gespecialiseerde dienstverleners hem bieden.

6.2       Elektronische factuur

De verkoper heeft de keuze om al dan niet elektronische facturen te gebruiken.

De klant geeft zijn akkoord voor de elektronische facturatie.

Artikel 7: Levering

7.1       Algemeenheden

De producten worden geleverd aan het leveringsadres dat werd opgegeven door de klant tijdens het bestelproces. Het is aan de klant om de correctheid van de ingegeven informatie te controleren alvorens de bestelling te bevestigen.

Ingeval van ontbrekende producten of producten die werden beschadigd tijdens het transport, zal de klant alle noodzakelijke voorbehouden moeten formuleren op de leveringsbon bij de ontvangst van de producten in kwestie en, indien nodig, de producten terug bezorgen aan de koerier.

Elke beschadiging die zichtbaar was bij de levering en waarop de transporteur niet werd gewezen, wordt beschouwd als zijnde aanvaard door de klant en zal geen recht geven op vergoeding.

7.2       Termijnen 

De leveringstermijnen worden ter indicatie gegeven en worden meegedeeld bij de bevestiging van de bestelling.

7.3       Leveringskosten

De leveringskosten worden berekend op de gehele bestelling. Ze worden aangegeven aan de klant bij de rubriek “winkelmand” op het einde van de bestelling vóór de bevestiging hiervan door de klant.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

8.1       Verzending van de producten

Er wordt overeengekomen dat de producten die worden geleverd en gefactureerd aan de klant eigendom blijven van de verkoper tot op het ogenblik van volledige betaling van de prijs.

Bij niet-betaling kan de verkoper de producten terugvorderen.

De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de overdracht aan de klant, vanaf de levering, van het risico op verlies of beschadiging van de producten, evenals het risico op de schade die ze zouden kunnen veroorzaken.

Artikel 9: Het herroepingsrecht voor de klant-consument

9.1       Het herroepingsrecht

Onder voorbehoud van de uitsluitingen voorzien in artikel 9.4 hieronder, beschikt de klant-consument over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag waarop de klant-consument of een derde, uitgezonderd de transporteur en aangeduid door de klant-consument, het goed fysiek in zijn bezit neemt om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder een reden te moeten opgeven, noch een boete te moeten betalen.

 De retourkosten blijven ten laste van de klant-consument.

9.2       De uitoefening van het herroepingsrecht

De klant-consument die zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen vult het herroepingformulier dat hem ter beschikking wordt gesteld door de verkoper in en verzendt dit. In ieder geval moeten de volledige gegevens van de klant-consument en van de bestelling (bestelnummer,…) worden meegedeeld.

Vanaf de mededeling van de beslissing om zijn herroepingsrecht uit te oefenen beschikt de klant-consument over 14 dagen om het goed terug te sturen volgens de modaliteiten zoals hierna bepaald. De klant-consument moet bij elke retour verplicht de vervolledigde en getekende retourbon voegen, evenals zijn etiket. De retourbon et het etiket zullen worden overgemaakt aan de klant-consument per elektronische post.

Indien een van deze modaliteiten niet werd gerespecteerd, behoudt de verkoper zich het recht voor om de retour van het product niet te aanvaarden en de terugbetaling zou niet kunnen worden uitgevoerd.

9.3       Voorwaarden voor de retour van de producten

Bij iedere retour van een pakje moet verplicht de vervolledigde en getekende retourbon, alsook zijn etiket worden gevoegd. De retourbon en het etiket zullen door de verkoper worden overgemaakt aan de klant-consument via elektronische post, ongeacht het middel dat de klant had gebruikt om zijn herroepingsrecht uit te oefenen.

De retour van het/de product(en) gebeurt in zijn originele verpakking en in goede staat. Het/de product(en) moet(en) in perfecte staat zijn voor wederverkoop. Voor ieder product dat is beschadigd, ontzegeld of is gebruikt voor andere doeleinden dan het strikt redelijke gebruik, zal  het herroepingsrecht geweigerd worden.

De verkoper behoudt zich het recht voor om een product niet te aanvaarden indien de retourbon of zijn etiket ontbreekt (of indien het onmogelijk is voor de verkoper om de klant-consument te identificeren).

9.4       Uitsluiting van het herroepingsrecht 

De klant-consument kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen om:

(ontbreekt !!) 

9.5       De terugbetaling

Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht is de verkoper gehouden aan de klant-consument de sommen terug te betalen die hij hem heeft gestort, zonder boete, hierin begrepen de leveringskosten, met uitzondering van de bijkomende kosten voortvloeiend uit het feit dat de klant-consument eventueel een andere leveringswijze heeft gekozen dan de goedkoopste standaard leveringswijze voorgesteld door de verkoper.

De terugbetaling is verschuldigd binnen de 14 dagen vanaf de effectieve ontvangst van het goed door de verkoper of vanaf de mededeling door de klant-consument van het bewijs van terugzending. 

Artikel 10: Garantie

10.1     Wettelijke garantie enkel van toepassing op de klant-consument

De garantie wordt, in ieder geval, beperkt tot de wettelijke garantie van 2 jaar volgend op de levering van het goed voor gebrekkige producten, zoals voorzien in de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek.

De garantie is beperkt tot 1 jaar ingeval van tweedehands goederen. 

Artikel 11: Klachten

Ongeacht de regels inzake wettelijke garantie die enkel van toepassing zijn op de klant-consument, is elke klacht met betrekking tot de leveringen slechts ontvankelijk indien ze schriftelijke werd geformuleerd binnen de 14 dagen na ontvangst van de koopwaren. Na afloop van deze termijn worden de geleverde goederen geacht definitief aanvaard te zijn.  

Artikel 12: Intellectuele eigendom

De teksten, de grafische elementen, hun toepassing op de website en de website zelf (met inbegrip van de databases, hun structuren en de bewaarde gegevens) behoren tot de uitsluitende eigendom van de verkoper en worden beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten. De logo’s en onderscheidende kenmerken van de NV CRESPIN worden beschermd door het merkenrecht.

Iedere schade aan de elementen op de website en aan de website evenals, zonder uitdrukkelijke toestemming, elke reproductie, download, kopie, aanpassing, commercieel gebruik, in zijn geheel of gedeeltelijk, van de verschillende elementen van de website zijn verboden en stellen de uitvoerders ervan bloot aan vervolging.

Door deze website te bezoeken kent de verkoper de klant een toestemming toe tot het gebruik onder de volgende voorwaarden:

  • Een privaat, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de inhoud van de website of van een van de elementen waaruit deze is opgebouwd,
  • Een reproductierecht voor opslag met het oog op weergave op één scherm, in één exemplaar, back-up of afdruk op papier.

Ieder ander gebruik is verboden, met name het gebruik voor commerciële doeleinden, voor het online gebruik, het herhaaldelijk en systematisch wegnemen van onderdelen van de website.

Ieder gebruik van de website dat strijdig is met de bepalingen van dit artikel maakt een misdrijf van namaak uit waarvoor de dader van een dergelijk misdrijf (“namaker”) kan worden aangesproken. Tegen iedere overtreder kunnen burgerlijke en strafrechtelijke sancties worden uitgesproken.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1     Algemeen

In het algemeen zijn alle verbintenissen van de verkoper middelenverbintenissen.

De huidige clausule doet geen afbreuk aan verplichtingen van openbare orde die worden opgelegd aan de verkoper door consumentenbeschermingswetgeving die van toepassing is op de klant-consument. 

In ieder geval is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot bedrog, met uitsluiting van een zware fout, een ernstige fout et de gewoonlijke lichte fout. De verkoper wijst elke aansprakelijkheid af

  • Ingeval van gevolgschade;
  • Ingeval van onvoldoende medewerking van de klant aan de uitvoering van de overeenkomst;
  • Ingeval van overmacht.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag van de bestelling die aan de oorsprong ligt van de tegen de verkoper gestelde vordering, behalve ingeval van lichamelijke schade of dood van de klant ten gevolge van een foutieve handeling of  een toerekenbare nalatigheid in hoofde van de verkoper.

13.2     Werking en gebruik van de website

Wat betreft de werking en de continuïteit van de website is de verkoper slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

De verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor:

  • De toegangssnelheid tot de website vanaf andere websites, de openings- en consultatiesnelheid van pagina’s van de website, externe vertragingen, de onderbreking of ontoegankelijkheid van de dienst, het bedrieglijk gebruik door derden van alle informatie ter beschikking op de website.
  • Feiten veroorzaakt door overmacht, pannes en technische problemen m.b.t. het materiaal, programma’s, het internetnetwerk, de netwerksoftware die eventueel de onderbreking of stopzetting van de dienst kunnen veroorzaken.
  • Indien de door de website voorgestelde dienst onverenigbaar blijkt of storingen vertoont met bepaalde software, configuraties, besturingssystemen of uitrusting van de klant.

Het is aan de klant om zijn technische uitrusting te beschermen met name tegen iedere vorm van virusaanvallen en/of pogingen tot hacking.

De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn gebruik van de dienst en kan de verkoper niet aansprakelijk stellen voor eender welke tegen hem ingestelde vordering en/of procedure. Hij maakt zijn eigen zaak van iedere vordering en/of procedure die hij instelt tegen de verkoper en die betrekking zou hebben op het gebruik van de dienst.

De verkoper behoudt zich het recht voor om elke aanpassing en verbetering aan te brengen aan zijn diensten die hij noodzakelijk of nuttig acht. De verkoper is niet aansprakelijk voor eender welke soort schade die hieruit kan volgen.

Bovendien behoudt de verkoper zich het recht voor om, zonder voorafgaandelijk aankondiging of schadeloosstelling, tijdelijk of definitief een dienst of het geheel van de door hem op de website voorgestelde diensten stop te zetten. De verkoper is niet aansprakelijk voor eender welke soort schade die hierdoor kan ontstaan. 

13.3     Externe band

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksregels en met name m.b.t. het gebruik van persoonlijke gegevens. Er wordt de klant aangeraden om kennis te nemen van de gebruiksregels van die websites en voornamelijk van de regels die betrekking hebben op hun persoonlijke gegevens. De verkoper neemt geen enkele verplichting op zich m.b.t. deze andere websites waartoe de klant toegang zou kunnen hebben via de website, met name m.b.t. hun inhoud, werking, de toegang tot deze websites en het gebruik van persoonlijke gegevens door deze laatsten.

13.4     Bewijs

Behoudens het door de klant geleverd tegenbewijs, geldt het automatisch registratiesysteem van de verkoper als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van het verkoopcontract.

Artikel 14: Varia

Zonder afbreuk te doen aan tegengestelde wettelijke bepalingen zijn de algemene voorwaarden onderworpen aan het Belgisch recht.

Ingeval van geschil kan de klant klacht neerleggen bij de klantendienst van de verkoper teneinde een minnelijke schikking na te streven.

Bij gebreke aan minnelijke regeling tussen de partijen, zijn de rechtbanken van het arrondissement Luik – afdeling Luik bevoegd. De gerechtelijk procedure zal gevoerd worden in het Frans.

Ingeval van nietigheid van een clausule van de algemene verkoopsvoorwaarden, zal deze clausule als niet-geschreven worden beschouwd en blijft de rest van de algemene voorwaarden de verkoper en de klant binden.